logo
logo
logo
logo

Liên hệ:

ask@ceolab.vn

Mạng Xã Hội:

logologologologo
esfj-result

Người Lãnh Sự

esfj

Người Lãnh Sự (ESFJ) là người có các đặc điểm tính cách Hướng Ngoại (E), Chi Tiết (S), Tình Cảm (F) và Kế Hoạch (J). Họ chu đáo và tập trung vào mọi người, và họ thích tham gia vào các cộng đồng xã hội. Thành tích của họ dựa trên các giá trị cốt lõi và họ sẵn sàng hướng dẫn người khác đến các giá trị đó. Các ESTJ chiếm khoảng 9% dân số thế giới.

Nền tảng, hành vi và tư duy

Ưu điểm và nhược điểm

Tình yêu và mối quan hệ

Lựa chọn nghề nghiệp

logo
logologologologo